INTEGRITETSPOLICY FÖR Alltombasut.se s kunder

Estab OU, (nedan ”alltom bastu.se” eller ”vi”) behandlar dina personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Vi är öppna med hur och varför vi behandlar personuppgifter och vill i denna policy ge dig insyn i vår hantering.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTERNA?

Estab OU , orgnr 12538437, är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling

När du köper våra tjänster eller produkter vill vi upplysa om att det kan vara någon av våra samarbetspartner som är personuppgiftsansvarig i vissa avseenden (t ex om du önskar finansiering av finansbolag som vi samarbetar med).

VEMS PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR ALLTOMBASTU.SE?

Alltombastu behandlar främst uppgifter om följande kategorier av personer; våra kunder, prospekts (du som ännu inte är kund men som vi hoppas skall bli det), registrerad kund på vår hemsida, besökare på vår hemsida och om du är en juridisk person – hanterar vi även personuppgifter om fysiska personer som representerar ditt företag (t ex kontaktperson, beställare, inköpare, annat).

I de flesta fall har du själv lämnat uppgifterna till oss och i vissa fall samlas uppgifterna in från tredje part.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Namn och kontaktuppgifter av olika slag behandlas. Vi behandlar även uppgifter om personnummer och din fastighet när det krävs, IP-nummer samt relevanta uppgifter om dina ärenden/transaktioner med alltombastu.se (t ex information om köp/offert eller information för att processa betalningar).

I vissa fall lagrar vi även information om besökare på vår hemsida såsom ålder, kön och ort.

Alltombastu behandlar kreditkortsnummer men sparar inte kreditkortsuppgifter, denna information lagras endast av kredit- och betaltjänstföretag.

Vi strävar efter att alla uppgifter skall vara uppdaterade och korrekta. Vi behandlar endast information som är relevant för att uppfylla våra syften, vilka redogörs för nedan.

VARFÖR BEHANDLAS PERSONUPPGIFTERNA?

I detta avsnitt redogör vi varför vi behandlar personuppgifter och på vilken grund.

– För att administrera och utföra olika affärshändelser/transaktioner med dig

Främst i samband med att du begär en offert eller väljer att köpa produkter eller tjänster samt om du väljer att bli registrerad kund i vår e-handel då vi måste administrera vårt kundförhållande och ta emot eller utföra eventuella betalningar.

Grunden för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund eller för att utföra åtgärder innan ett eventuellt avtal ingås (avtalsförpliktelse).

– För att handlägga kundtjänstärenden, följa upp och analysera garantiärenden, reklamationer och krav

Om du inte är nöjd med våra produkter eller tjänster så hanterar vi din reklamation, krav eller garantiärenden. För att vi skall kunna leverera så bra produkter och tjänster som möjligt och förbättra vår reklamationshantering kan vi även behöva följa upp och analysera informationen.

Grunden för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund, vi måste också uppfylla rättsliga förpliktelser (t ex konsumenträtt & produktansvar).

– För att fullgöra olika skyldigheter som är reglerade i lag, förordning eller föreskrift

alltombastu.se  har flera olika åtaganden och regelbördan och komplexiteten ökar över tid. Bl. a. måste vi fullgöra vår bokföringsplikt och redovisningsåtaganden, åtaganden som följer av konsumenträtt, regler om penningtvätt, mm.

Grunden för vår behandling i dessa avseenden är helt enkelt att fullgöra rättsliga förpliktelser.

– För marknadsföring

Vi vill kunna hålla dig uppdaterad på våra erbjudanden, nyheter och trender, förutsatt att du inte invänt mot behandlingen.

Grunden för vår behandling anser vi vara inom alltombastu berättigade intresse.

– För att följa upp och analysera vår verksamhet eller tillvarata våra rättigheter

Utveckla vår verksamhet – för att utveckla vår affärsverksamhet, vårt utbud och våra kunderbjudanden, IT-system och andra redskap i syfte att ständigt förbättra oss och höja säkerhet, kvalitet och effektivitet så analyserar vi t ex processer, arbetssätt, benchmarking, support och tester.

Förhindra missbruk av tjänst- för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget samt skydda och förbättra företagets IT-miljö mot angrepp och intrång.

Grunden för vår behandling av alla ovan åtgärder ryms inom alltombastu berättigade intresse.

HUR BEHANDLAS OCH LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA?

Vi lagrar regelmässigt personuppgifter i våra olika system. Hur länge uppgifterna sparas är avhängigt av för vilket ändamål de samlats in och vilken typ av uppgifter det gäller. Vi lagrar inte informationen längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter.

För att ge en övergripande uppfattning så sparar vi t ex uppgifter när du köpt våra produkter eller tjänster, så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra rättsliga förpliktelser i lag (tex 7år i enlighet med bokföringslagen) eller avtal (10 års garantitid på entreprenad). Uppgifter om offerter sparas i två år.

Alltombastu.se  kan komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

VEM KAN FÅ DEL AV PERSONUPPGIFTER?

Alltombastu.se  delar i vissa fall personuppgifter med våra samarbetspartners eller myndighet. Detta gäller t ex hantverkare, leverantörer eller transportbolag.

Relevanta uppgifter kan även lämnas till finansbolag i samband med finansieringsrelaterade ärenden. Myndigheter kan komma att få del av information för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till informationen (t ex vid ROT-avdrag lämnas uppgifter till skatteverket).

Alltombastu.se använder externa leverantörer för olika ändamål, t ex datahantering, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter.

HUR SKYDDAS PERSONUPPGIFTERNA?

Vi har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad via skalskydd där endast behörig personal har tillträde. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar, regler och policys. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler.

Dina personuppgifter behandlas endast inom EES.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DEN SOM ÄR REGISTRERAD NÄR Alltombastu.se BEHANDLAR DINA UPPGIFTER?

Du som registrerad har alltid rätt att begära att få tillgång till vilka uppgifter som behandlas om dig som person. Du har även rätt att begära att uppgifterna rättas, begränsas eller raderas. Om du begär en radering kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran, bla om uppgifterna behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan även rikta en invändning mot behandlingen. Du har även rätten att begära dataportabilitet, dvs att kunna flytta med dig uppgifterna. Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta Bastuspecialisten. Våra kontaktuppgifter framgår ovan.

Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndighet med klagomål. I Sverige vänder du dig till Datainspektionen.

Notera att du aldrig måste lämna dina personuppgifter till Bastuspecialisten, men i det fall du inte gör det kan vi oftast inte ingå eller fullgöra avtal, med dig undantaget följande fall:

– det är fråga om kontantförsäljning över disk till ett lägre värde

– det är fråga om viss kontaktinformation, t ex epost och detta inte är nödvändigt för en specifik transaktion.

________________________________

Denna integritetspolicy fastställdes av Estab OU den 1 maj 2021